Eva's portrait of the Digital Study Coach Digitale StudieCoach
Het 5-voudige pad
Deze pagina levert een script om in 5 stappen (studie)problemen te onderzoeken en (zonodig) oplossingen uit te voeren. Observeer jouw gedrag en gedachten en maak notities over wat je hindert, onderzoek vaste patronen door er vraagtekens achter te zetten, vind antwoorden op jouw vragen en ontwikkel een nieuwe aanpak, ondersteun de uitvoering van oplossingen.
1. Observeer: wat hindert jou je gewenste doelen te bereiken
 1. Wat doe je?
  Gedrag, voorbeelden zijn: te veel / te weinig studeren, vluchtig / te precies de stof verwerken, geen overzicht over de studieactiviteiten en maar wat gaan doen, zeer lang van te voren beginnen aan een taak / steeds uitstellen, enz.
  De organisatie van de studie en met name time management is voor veel studenten een kritisch punt. Ga eens na hoe je met tijd omgaat en hoe je de tijd verdeelt over verschillende activiteiten. Voorbeelden zijn: uitstellen en te laat beginnen met een taak, 'leuke dingen' altijd voor laten gaan, en te veel willen doen in te korte tijd.
  Kijk ook kritisch naar je vaardigheden op het gebied van studeren, opgaven en werkstukken maken en tentamens afleggen.
 2. Wat denk je?
  Gedachten en denkpatronen, voorbeelden zijn: `Ik kan het niet!', `Het lukt toch niet.' 'Ik ben hulpeloos en weet niet wat ik moet doen!' enerzijds en onrealistisch optimisme 'morgen begin ik wel, tijd genoeg' anderzijds.
  Time management is van groot belang voor goede studieresultaten, maar wordt vaak ondermijnd door gedachten en denkpatronen die uitstellen lijken te rechtvaardigen. Wie tijdens het studeren bijvoorbeeld wordt gestoord en redeneert dat je daar altijd op in moet gaan ('Ik kan nu eenmaal niet nee zeggen') verhindert zichzelf met dit denkpatroon het gewenste doel te bereiken. Ook gepieker ('Ik zal weer zakken en ik moet het halen', enz.) kost tijd en verstoort een goede time management.
  Kijk ook kritisch naar je doelstellingen aan de hand van de vraag: is het in de beschikbare tijd haalbaar wat ik van plan ben? 'Het moet kunnen' is een weinig realistisch denkpatroon. En mocht je redeneren 'Iedereen kan dat!' onderzoek deze conclusie en laat je niet in luren leggen door de bravoure waar mee sommige studenten zeggen met weinig studietijd goede studieresultaten te behalen.
Noteer hinderlijk(e) gedrag en denkpatronen in het formulier.

Klik OK als je alles hebt ingevuld    

2. Stel vragen: onderzoek automatische negatieve gewoonten in gedrag en gedachten / denkpatronen.
Negatieve gedachten en denkpatronen sturen het gedrag in hoge mate en studenten kunnen als het ware verlamd raken door de gedachte dat er toch niets aan te doen is. Doorbreek het vaste geloof in negatieve gedachten en denkpatronen door van het uitroepteken dat als het ware achter de gedachte staat een vraagteken te maken.
`Ik kan het niet!' wordt dan `Wat kan ik niet?'. Ook van de constatering 'Zo ben ik nu eenmaal!' is een vraag te maken, die verdere vragen oproept (bijvoorbeeld 'Sinds wanneer en in welke situaties denk ik dat').
Van een negatieve vaststelling wordt een te onderzoeken vraag gemaakt. Je doorbreekt als het ware het vaste geloof in negatieve gedachten en denkpatronen en dan kan je weer verder nadenken. Je doorbreekt een impasse en is er weer beweging mogelijk.
Maak van het hinderlijk(e) gedrag en denkpatronen vragen.

Hinderlijk gedrag en denkpatronen Vraag
Klik OK als je alles hebt ingevuld    
3. Vindt antwoorden: onderzoek de vragen en vindt antwoorden.
De vraag `Kan ik het niet?' zal bijvoorbeeld verdere vragen opleveren `Wat kan ik niet?' en `Waarom kan ik dit niet en hoe zou ik dit kunnen leren?'. Van een vast en zeer algemeen negatief geloof in jezelf (Zo is het en zo ben ik!) dat verlammend uitwerkt, ontwikkel je vermoedens die tot concrete actie kunnen leiden.
Bijna alle studenten vinden het afleggen van tentamens spannend en toch slagen de meeste studenten voor hun tentamen. Hoe doen ze dat? En bij wijze van spreken: hoe krijg jij het voor elkaar om te zakken?
Ook voor time management geldt iets vergelijkbaars. De meeste studenten hebben moeite zich aan een werkplan te houden en toch lukt het meestal om een studietaak af te ronden. Hoe doen ze dat en waarom lijkt jou dat niet te lukken?
Noteer antwoorden op de vragen.

Vragen Antwoorden
Klik OK als je alles hebt ingevuld    
4. Nieuwe aanpak: ontwikkel productieve gewoonten en formuleer steunende gedachten / denkpatronen.
Om een probleem op te lossen zal je een nieuwe aanpak moeten ontwikkelen wat betreft de aanpak en de organisatie van de studie enerzijds en jouw gedachten en denkpatronen over jezelf anderzijds. Zie wat je goed afgaat en durf realistisch onder ogen te zien wat minder goed gaat. Stel haalbare (sub)doelen vast en heb wat geduld met jezelf. Sommige gewoonten bestaan al heel lang en je hebt tijd nodig om nieuwe gewoonten op te bouwen.
Ontwikkel stap voor stap vertrouwen (competentie) in jezelf op grond van feiten en steun daarbij niet te veel op anderen. Immers ook als anderen vertrouwen in jou uitspreken (`Je kunt het best') dan kan je nog steeds bij jezelf denken (`Het lukt mij toch niet!'). Jij zult zelf tot de conclusie moeten komen dat je deze (studie)taak aankunt en dat een goede aanpak en organisatie van de studie jou helpt om het gewenste doel te bereiken.
Noteer productieve gewoonten en denkpatronen

Antwoorden Productieve gewoonten en denkpatronen
Klik OK als je alles hebt ingevuld    
5. Uitvoering: bevorder de uitvoering van een nieuwe aanpak
 • Maak een goed werkplan voor de aanpak van tentamens en maak daarbij duidelijke afspraken met jezelf en met anderen.
 • Ga naar het tentamen met een Persoonlijk Advies Kaartje (PAK). Hierop noteer je aanwijzingen die jij nodig hebt om het tentamen te halen. Ontwerp een goede tentamen- strategie, stel vast hoe je eventuele negatieve denkpatronen, blokkades, enz. gaat aanpakken.
 • Blijf kritisch nadenken: onderzoek in welke mate je gelooft in een nieuwe aanpak en spoor eventuele twijfel op.
 • Durf ook tevreden te zijn met de kleine stappen die je hebt gedaan.
Noteer wat de uitvoering bevordert

Productieve gewoonten en denkpatronen Uitvoering door:
Klik OK als je alles hebt ingevuld    
Samenvatting
Observatie Vragen
Antwoorden Nieuwe aanpak
Uitvoering Opmerkingen
Klik OK als je alles hebt ingevuld    
Overzicht studeren met aandacht
Robert M. Topman, Studentenpsycholoog b.d., Universiteit Leiden